FAQ

Hoe digitaal aanmelden?

 

Hoe inschrijven?

 

Info

 

FAQ

1. Voor welke kinderen kan ik aanmelden?

Alle kinderen, van de peuters tot en met het zesde leerjaar. 
Dus zeker ook voor de kinderen geboren in 2021, die voor de eerste keer naar school mogen, ook al is dit pas op 1 september 2024.
Ook 'oudere' kinderen (alle andere geboortejaren) die volgend schooljaar van school willen veranderen, maken gebruik van het aanmeldingssysteem. 

2. Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?

Neen.
Na afloop van de aanmeldingsperiode ordenen we alle aangemelde kinderen bij de correcte klas/geboortejaar.
Daarna krijgt u bericht of er een plaats kan worden toegewezen of niet. Indien we plaats hebben (= toewijzing), kan u na een bericht van ons langskomen op school om uw kind in te schrijven. Het is dus ook mogelijk dat er geen toewijzing (= geen plaats) kan gebeuren.

3. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen, voor zover u aanmeldt tussen 28 februari 2023 - 9 uur en 21 maart 2023 - 16 uur. 
Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Een ouder die op de laatste dag van de aanmeldingsperiode zijn of haar kind(eren) aanmeldt, maakt evenveel kans als een ouder die op de eerste dag heeft aangemeld. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

4. Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

  1. broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
  2. halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
  3. kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen). 

5. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Als de school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan krijgt elk aangemeld kind een plaats.
Als de school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, worden de vrije plaatsen verdeeld via de volgende ordening:

1. Het systeem houdt vooreerst rekening met de school die uw eerste keuze is. 

2. Als 2de criterium wordt de wandelafstand naar school bekeken.

3. indien voor de laatst beschikbare plaats van een geboortejaar twee of meerdere kinderen zijn aangemeld, dan zal het toeval bepalen welk kind kan inschrijven. 

6. Welk adres geef ik op? Wat als we binnenkort verhuizen?

Eén officieel adres van het kind: dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder, grootouders of andere verblijfplaats geldt niet.

Ouders die gaan verhuizen, kunnen voor aanmelding contact opnemen met de school voor verdere informatie. 

7. Hoe berekenen we de afstand?

We baseren ons op de wandelafstand van thuis naar de school.

De afstand wordt berekend via Google Maps.
Thuisadres = domicilieadres
Schooladres = C.V.D. Cruyssenstraat 1a9850 Deinze

Bij ex-aequo zal het toeval (loting) bepalen aan wie de plaats toegewezen zal worden. 

8. Wat moet ik begrijpen onder 'loting'? 

Indien voor de laatste vrije plaats twee leerlingen op exact dezelfde afstand van school wonen, zal het systeem door toeval beslissen welk kind de vrije plaats kan innemen.

9. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

U kunt uw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldperiode.

10. Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem contact op met de school. Wij zullen een afspraak met u maken om samen het formulier (eventueel op school) in te vullen.

11. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor uw kind is afgelopen, ontvangt u een e-mail waarin het resultaat van uw aanmelding staat. Er zijn verschillende mogelijkheden. 

1. U kan uw kind inschrijven (= toewijzing).

2. U kan uw kind niet inschrijven (= niet-toewijzing wegens overcapaciteit).
Als er in de toekomst een plaats vrijkomt, neemt de school zelf contact met u op. Als u bijgevolg wilt, kunt u uw kind alsnog inschrijven bij ons op school. Dat kan zelfs als u uw kind ondertussen al in een andere school inschreef.

12. Wat moet ik meenemen als ik naar school kom om mijn kind te laten inschrijven?

De Kids-ID, ISI+kaart of een ander document. De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw kind en de geboortedatum.

13. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

U ontvangt via e-mail een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als wij op dat ogenblik geen vrije plaats meer hebben. Uw kind komt automatisch op een lijst te staan. U hoeft niet langs te komen op de school.

Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is een objectief bewijs van uw plaats op de lijst van onze school. Als er in onze school een plaats vrijkomt en uw kind staat op dat moment bovenaan de lijst, dan neemt de school contact met u op. De volgorde van de wachtlijst geldt tot 30 juni van het schooljaar waarvoor wordt aangemeld voor kinderen geboren in het jongste geboortejaar en tot de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarvoor wordt aangemeld voor alle andere geboortejaren.

14. Wat als ik mijn kind met zijn ‘toewijzingsticket’ niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?

Indien u dit niet deed, vervalt uw toewijzing voor een school. Het is dus zeker aan te raden om tijdig een afspraak te maken met de school. Zolang er nog vrije plaatsen zijn, kan ingeschreven worden, ook na de inschrijvingsperiode.

15. Hoe meld ik meerdere kinderen van hetzelfde gezin aan?

Hier is het nodig om voor elk kind aan te melden.

16. Hoe worden de kinderen gerangschikt die geen plaats konden krijgen op onze school?

Kinderen die geen plaats konden krijgen op onze school, staan in het inschrijvingsregister van onze school met vermelding 'geweigerd'.

Kinderen die na de aanmeldingsperiode nog wensen in te schrijven, maar geen plaats hebben, worden dan verder op basis van chronologie geordend. 

17. Wat gebeurt er als ik foute informatie geef over onze gezinssituatie?

Als bij het inschrijven blijkt dat u met opzet foute informatie heeft ingevuld in het aanmelddossier dan zal de school uw kind niet inschrijven. U kunt uw kind dan pas tijdens de latere inschrijvingsperiode inschrijven.

18. Wat met de privacy?

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen gebruikt worden om:

  1. Uw kind te rangordenen.
  2.  Ons toe te laten u te contacteren en uw kind in te schrijven overeenkomstig de decretaal bepaalde regels.
  3. Het rijksregisternummer wordt enkel gebruikt om te vermijden dat op naam van uw kind een tweede dossier geopend wordt.
  4.  Zoals bepaald in de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u inzage krijgen in de gegevens die over u of uw kind bewaard worden en die eventueel verbeteren. Contacteer hiervoor de directie via directie.vincentius@op-weg.be.