Onze partners

 

Aan elke school is 1 onthaalmedewerker verbonden. Dit is Lisa Lecluyse. Zij is het eerste aanspreekpunt van het CLB.

Alle onthaalmedewerkers vormen samen het onthaalteam van het CLB.
Afhankelijk van de vraag kan de onthaalmedewerker:
- dit zelf verder opnemen
- doorverwijzen naar andere diensten
- de vraag doorgeven naar het trajectteam van het CLB

Het trajectteam bestaat uit verschillende medewerkers: artsen, maatschappelijke werkers, psychologen en verpleegkundigen. Zij gaan aan de slag met alle vragen die het onthaalteam hen doorgeeft.

Het medisch team bestaat uit artsen en verpleegkundigen. Zij verzorgen het systeem contactmomenten (nieuwe naam voor medisch onderzoek) vaccinaties en vragen rond besmettelijke ziekten. Voor onze school zijn dat Ines Vanderlinden en Nathalie Verdure.

Het horizonteam (Wim Iliano) verzorgt de infoavonden en de klassikale infomomenten over de verschillende studiekeuzes.

Het ondersteunend team onthaalt jouw vraag als je het algemeen CLB-nummer (09/3810680) riem van een mail stuurt naar het algemeen adres ( info@vclbdeinze.be ).

Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.

Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen gegevens uit het dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek of mits schriftelijke toestemming van de leerling en / of de ouders.

Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het CLB heeft de plicht van het pedagogisch project van de school te respecteren.

Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind.

Het CLB-dossier

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstelling van het dossier, de procedure voor inzage in het dossier en de manier waarop een kopie van het dossier kan worden bekomen, zijn door de regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen in het CLB.

Als de leerling van school en blijft ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september.

Indien de leerling van de ouders niet wensen dat het dossier wordt, dan moet er binnen de 10 dagen na een schriftelijke verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.

De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding, (indien van applicatie) een kopie van het gemotiveerd verslag, een verslag dat toegang tot het buitengewoon onderwijs wordt altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

Het CLB-dossier wordt bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier, maar niet vroeger dan het moment waarop de leerling 25 jaar wordt.

De bewaring van het dossier staat onder het beheer van de directeur.

Het dossier wordt bewaard op volgend adres:

CLB Deinze, Kattestraat 22, 9800 Deinze

Op de website van het vclb vind je ook steeds de meest actuele info over het coronavirus.

 

 

 

 

 

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

Samenstelling

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van:
- de ouders: nog niet ingevuld
- het personeel: Christophe Cocquyt
- de lokale gemeenschap: Bram Soete

Twee keer per schooljaar is een vergadering gepland.

Maakt de directeur deel uit van de schoolraad?

In het gesubsidieerd onderwijs is het schoolbestuur of zijn gemandateerde aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.

 

Met of zonder verkiezingen

De ouderraad duidt haar afgevaardigde in de schoolraad aan. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gekozen door de vertegenwoordigers van de ouders en het personeel.
De vertegenwoordigers van het personeel worden intern gekozen door het personeel.

Termijn

In het basisonderwijs wordt de schoolraad voor 4 jaar.

 

Wat doet de schoolraad?

  • In het gesubsidieerd onderwijs overlegt de schoolraad met het schoolbestuur.

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren.

De schoolraad van instellingen in het gesubsidieerd onderwijs moet alle leerlingen, ouders en personeelsleden  informeren  over zijn standpunten en activiteiten.

De schoolraad stelt een huishoudelijk reglement op om zijn werking te regelen.

In het gesubsidieerd onderwijs kunnen de schoolraad, maar ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur met vragen van klachten over het niet-naleven van de regels over inspraak en participatie terecht bij de Commissie rechtstreeks bestuur .   

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

 

 

 

 

Naast de leden van de ouderraad kunnen we op school rekenen op heel wat vrijwilligers. Het zijn oa:

- chauffeurs bij uitstappen-
- mensen die 's middags meehelpen in de eetzaal en bij toezicht
- creaouders die op vrijdagnamiddag een activiteit leiden 
- helpende handen bij feesten

Elke vrijwilliger krijgt een vrijwilligerscontract en is tevens verzekerd via de schoolverzekering.

 

Voor meer info over de ouderraad verwijzen we naar 'Onze school' - 'Onze ouderraad'.