Onze partners

 

 Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.

Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen gegevens uit het dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek of mits schriftelijke toestemming van de leerling en/of de ouders.

Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren.

Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind.

Het CLB-dossier

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstelling van het dossier, de procedure voor inzage in het dossier en de manier waarop een kopie van het dossier kan bekomen worden, zijn door de regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen in het CLB.

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.

De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding (medische onderzoeken en begeleiding van leerplichtproblemen), (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

Het CLB-dossier wordt bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt.

De bewaring van het dossier staat onder het beheer van de directeur.

Het dossier wordt bewaard op volgend adres:

CLB Deinze, Kattestraat 22, 9800 Deinze

Klik op onderstaande afbeelding om het filmpje over de vernieuwde werking te bekijken.

 Voorstelling CLB

Decreet leerlingenbegeleiding

 

Wat is de schoolraad?

Da schoolraad is een formaal participatieorgaan.

Samenstelling

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwooridgers van:
- de ouders
- het personeel
- de lokale gemeenschap

Drie keer per schooljaar is een vergadering gepland.

Vertegenwoordigers

De ouderraad duidt haar afgevaardigde in de schoolraad aan. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gekozen door de vertegenwoordigers van de ouders en het personeel.

Termijn

De schoolraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar.

Huishoudelijk reglement

Klik hier.

 

Naast de leden van de ouderraad kunnen we op school rekenen op heel wat vrijwilligers. Het zijn o.a.:

- chauffeurs bij uitstappen
- leesouders die in de onderbouw een groepje kinderen begeleiden
- kriebelmoekes die op zoek gaan naar beestjes in het haar
- mensen die 's middags meehelpen in de eetzaal en bij toezicht
- creaouders die op vrijdagnamiddag een activiteit leiden 
- helpende handen bij feesten

Elke vrijwilliger krijgt een vrijwilligerscontract en is tevens verzekerd via de schoolverzekering.